Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ lang thang, kẻ lêu lổng; kẻ du đãng

    * Các từ tương tự:
    vagabondage, vagabondish, vagabondism, vagabondize, vagabondry