Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beachcomber /'bi:t∫kəʊmə[r]/  

  • Danh từ
    người nhặt đồ rơi vãi trên bãi biển
    đợt sóng tràn bờ