Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều swagmen) (Úc)
    người thang lang