Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  di trú
  migrant birds
  chim di trú
  Danh từ
  người di trú; chim di trú