Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dân du cư, dân du mục
  (bóng) người lang thang, nay đây mai đó
  cuộc sống du cư, cuộc sống nay đây mai đó

  * Các từ tương tự:
  nomadic, nomadise, nomadism, nomadize