Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nomadism /'nɔmədizm/  

  • Danh từ
    đời sống du cư