Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nomadise /'nɔmədaiz/  

  • Nội động từ
    sống nay đây mai đó; sống cuộc đời du cư