Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng gipsy, Gypsy)
    dân du cư gipxi (ở Ấn Độ)