Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không cố định; di động
  floating population
  dân cư di động (thường xuyên chuyển chỗ từ nơi này sang nơi khác)
  (y học) lạc vị
  a floating kidney
  thận lạc vị

  * Các từ tương tự:
  floating address, floating bridge, floating capital, Floating charge, floating computation, Floating debt, Floating exchange rate, floating grid, floating light