Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bục; bục diễn
  the concert platform
  bục diễn tấu nhạc
  share a platform with somebody
  xuất hiện trên [bục] diễn đàn cùng với ai; cùng diễn thuyết trong một cuộc mít tinh
  sân ga; ke
  thềm (ở cửa ra vào xe buýt)
  cương lĩnh chính trị (của một đảng)

  * Các từ tương tự:
  platformist