Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều daises)
    bục (để cho diễn giả đứng)

    * Các từ tương tự:
    daisied, daisy, daisy wheel, daisy-chain, daisy-chain bus, daisy-cutter, daisy-wheel printer, daisywell printer