Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giáo lý; chủ nghĩa
    một trong những giáo lý cơ sở của đức tin Cơ Đốc giáo