Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

credo /'kri:dəʊ/  /'kreidəʊ/

  • Danh từ
    (số nhiều credos)
    tín điều