Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tín điều
  the Creed
  (số ít)
  bản nhạc tín điều

  * Các từ tương tự:
  creedal