Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    châm ngôn

    * Các từ tương tự:
    maxima, maximal, maximalism, maximalist, Maximax, Maximin, maximisation, maximise, maximization