Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aphorism /'æfərizəm/  

  • Danh từ
    châm ngôn

    * Các từ tương tự:
    aphorismic