Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aphorismic /æfɔ'rismik/  

  • Tính từ
    (thuộc) cách ngôn; có tính chất cách ngôn