Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ của see
  xem see
  Danh từ
  (thường gặp trong từ ghép)
  cái cưa
  cái cưa tay
  a circular saw
  cái cưa đĩa
  Động từ
  (sawed, sawn; Mỹ sawed)
  cưa, xẻ bằng cưa
  saw wood
  cưa gỗ
  saw a log into planks
  xẻ khúc gỗ thành ván
  saw away at something
  cò cưa
  cò cưa đàn viôlông
  dao cùn cô ta cò cưa mãi chiếc bánh mì
  có thể cưa
  gỗ này dễ cưa
  saw something down
  cưa cho đổ ngã xuống
  to saw a tree down
  cưa cho cây đổ ngã xuống
  saw something off something
  cưa [cho] rời [ra], cưa đứt
  saw a branch off a tree
  cưa cành cho rời ra khỏi cây, cưa đứt một cành cây
  saw something up
  cưa thành khúc (thành mảnh)
  tất cả các cây này đã được cưa thành khúc
  Danh từ
  (cũ)
  ngạn ngữ, tục ngữ
  the old saw “More hasteless speed
  câu ngạn ngữ cũ “Dục tốc bất đạt”

  * Các từ tương tự:
  saw log, saw-blade, saw-cut, saw-doctor, saw-edged, saw-file, saw-fly, saw-frame, saw-gate