Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maximal /'mæksiml/  

  • Tính từ
    tối đa, tột độ

    * Các từ tương tự:
    maximalism, maximalist