Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maximalist /'mæksiməlist/  

  • Danh từ
    người theo phe đa số (trong đảng xã hội)
    người đòi hỏi mức tối đa