Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tối đa hoá cực đại
    Là một quy tắc trong lý thuyết RA QUYẾT ĐỊNH để giúp cho việc lựa chọn trong những điều kiện không chắc chắn