Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tục ngữ, cách ngôn
  the Book of Proverbs
  kinh cách ngôn của Solomon (trong bộ Cựu ước)

  * Các từ tương tự:
  proverbial, proverbialism, proverbialist, proverbially