Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maximise /'mæksimaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm tăng lên đến tột độ