Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maximization /mæksimai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự làm tăng lên đến tột độ

    * Các từ tương tự:
    maximization, maximisation