Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thật đương nhiên; tiền đề

    * Các từ tương tự:
    Axiom of, Axiom of completeness, Axiom of continuity, Axiom of convexity, Axiom of dominance, Axiom of prefence, axiom schema, axiomatic, axiomatical