Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thực hiển nhiên, chân lý muôn thuở