Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bromide /'brəʊmaid/  

  • Danh từ
    (hóa học)
    bromua
    (khẩu ngữ)
    câu chuyện vô vị; lời nói sáo