Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngạn ngữ, tục ngữ
  more hasteless speed” as the saying goes
  ngạn ngữ có câu: dục tốc bất đạt

  * Các từ tương tự:
  saying-lesson