Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saying-lesson /'seiiɳ,lesn/  

  • Danh từ
    bài học thuộc lòng