Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khẩu hiệu
    khẩu hiệu chính trị

    * Các từ tương tự:
    sloganise, sloganize, sloganizer