Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

watchword /'wɒt∫wɜ:d/  

  • Danh từ
    khẩu hiệu (của một đảng phái…)
    như password