Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

password /'pɑ:swɜ:d/  

  • Danh từ
    (cách viết khác watchword)
    mật hiệu