Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khẩu hiệu lỗi thời; nguyên tắc lỗi thời