Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

catchword /'kæt∫wɜ:d/  

  • Danh từ
    từ vắt sang trang (ở đầu trang từ điển)