Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

battle-cry /'bætlkrai/  

  • như war-cry

    * Các từ tương tự:
    battle cry