Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác battle cry)
    tiếng hô xung trận
    khẩu hiệu