Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thơ trào phúng
    lời nói dí dỏm

    * Các từ tương tự:
    epigrammatic, epigrammatically, epigrammatism, epigrammatist, epigrammatize