Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dogma /'dɒgmə/  /'dɔ:gmə/

  • Danh từ
    giáo điều

    * Các từ tương tự:
    dogmata, dogmatic, dogmatically, dogmatics, dogmatise, dogmatism, dogmatist, dogmatize