Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  châm ngôn
  he lived by the precept "practise what you preach"
  ông ta sống theo châm ngôn: "hãy làm những điều mà anh khuyên nhủ người khác"
  lời dạy
  example is better than precept
  gương tốt hay hơn lời dạy

  * Các từ tương tự:
  preceptive, preceptively, preceptor, preceptorial, preceptorially, preceptorship, preceptress