Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preceptress /pri'septris/  

  • Danh từ
    cô giáo, bà giáo