Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prescription /'pri'skrip∫n/  

 • Danh từ
  đơn thuốc, toa thuốc
  thuốc theo đơn
  the chemist made a mistake when marking up the prescription
  người bán dược phẩm đã phạm nhầm lẫn khi pha thuốc theo đơn
  sự hướng dẫn điều trị; sự quy định (thuốc điều trị)
  the prescription of drug is a doctor's responsibility
  sự quy định thuốc điều trị là trách nhiệm của bác sĩ