Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

medication /,medi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự bốc thuốc, sự cho thuốc
    sự ngâm thuốc, sự pha thuốc
    thuốc, dược phẩm