Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preceptorial /pri:sep'tɔ:riəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) thầy giáo

    * Các từ tương tự:
    preceptorially