Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preceptive /'pri:septiv/  

  • Tính từ
    có những câu châm ngôn; để răn dạy, để giáo huấn

    * Các từ tương tự:
    preceptively