Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commandment /kə'mɑ:ndmənt/  /kə'mændmənt/

  • Danh từ
    (văn) lệnh
    điều răn của Chúa (trong kinh thánh)
    the Ten Commandments
    mười điều răn của Chúa