Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

injunction /in'dʒʌŋk∫n/  

  • Danh từ
    lệnh cho phép; lệnh cấm
    the court has issued an injunction forbidding them to strike for a week
    tòa đã ra lệnh cấm họ đình công trong một tuần