Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preceptorship /pri'septəʃip/  

  • Danh từ
    nghề thầy giáo; chức thầy giáo; địa vị thầy giáo