Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hover /'hɒvə[r]/  

 • Động từ
  bay lượn
  có một chiếc máy bay trực thăng đang lượn trên đầu
  lảng vảng, quanh quất
  anh ấy lảng vảng bên ngoài, sợ không dám vào trong
  lơ lửng, mấp mé
  một đất nước mấp mé bên bờ chiến tranh

  * Các từ tương tự:
  hovercraft, hoverfly, hoverport, hovertrain