Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hovercraft /'hɒvəkrɑ:ft/  

  • Danh từ
    (số nhiều không đổi)
    xe lướt nước đệm khí