Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tàu chạy trên đệm hơi